شرکت بیمه پردیس نمایندگی جنرال جذب می‌نماید.

cropped-لوگو.webp

شرح وظایف اکچوئر

۱.       مباني نرخ‌گذاري و تعيين حق‌ بيمه در انواع بيمه‌هاي زندگي و غيرزندگي و فنی بودن آنها.

۲.      ذخيره‌گيري و كفايت آن.

۳.     محاسبه ‌نسبت توانگري مالي و صحت آن.

۴.     پذيرش و نگهداري ريسك و كفايت پوشش‌هاي اتكايي.

۵.     مديريت ریسک‌هاي مؤسسه بیمه از جمله ريسك بیمه‌گری و سرمايه‌گذاري‌ها.

۶.      محاسبه و توزيع مشاركت در منافع بيمه‌گذاران به ویژه بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی و صحت آن.

 

 

پیمایش به بالا