بیمه حمل داخلی کالا

ایران با بیش از 80 میلیون نفر جمعیت یک بازار بالقوه و ایده آل برای هر تولید کننده داخلی و یا هر بازرگانی است .اما توزیع و جابجایی کالا در کشور پهناوری  همچون ایران با مساحت  ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع به عنوان هجدهمین کشور پهناور دنیا  قطعا با خطراتی نیز همراه است ، خطراتی همچون تصادف وسیله نقلیه ،واژگونی وسیله نقلیه ، آتش سوزی، سرقت ، سیل و … هریک به تنهایی میتواند سرمایه یک بازرگان و یا یک تولید کننده را نابود کند . بیمه حمل و نقل داخلی روشی علمی برای حفظ سرمایه و تضمین تداوم فعالیت های اقتصادی است .

تعریف بیمه حمل داخلی کالا :

بیمه حمل ونقل داخلی کالا ‌بیمه‌ای‌ است‌ که‌ به موجب‌ آن‌ ‌بیمه‌گر در مقابل‌ دریافت حق‌ بیـمه‌ ‌از ‌بیمه‌گذار، متعهد‌ می‌شود درصورتی که در جریان‌ حمل‌ کالا از نقطه ‌ای‌ (مبداء حمل‌ کالا) به‌ نقطه دیگر (مقصد حمل‌ کالا)، در اثر وقوع‌ خطرهای‌ موضوع‌ بیمه‌، کالا تلف‌ شده‌ و یا دچار خسارت شود و یا ‌بیمه‌گذار هزینه هایی در رابطه‌ با این‌ خطرات ‌متحمل‌ شود، تمام خسارت‌های وارد را جبران‌ نماید.

کدام خطرها در بیمه حمل داخلی  کالا بیمه میشوند ؟

بیمه حمل داخلی  کالا یا بیمه باربری داخلی بر خلاف بیمه های حمل واردات و یا صادرات تابع شرایط و کلوزهای استاندارد جهانی نبوده و از قوانین جاری داخل کشور پیروی میکند  . این بیمه نامه معمولا به دو شکل محدود و یا با خطرات تکمیلی  با مجموعه ای از خطرات مشخص عرضه میگردد . این خطرات بنا به نیاز بیمه گذار پیشنهاد و در صورت موافقت بیمه گر به طور مشخص در داخل بیمه نامه قید میگردند .

خطرات بیمه داخلی

1-بیمه حمل داخلی کالا با خطرات محدود :

 • آتش سوزی
 • حادثه وارده به وسیله نقلیه حامل کالا

(منظور از حادثه برخورد وسیله حمل یا محموله و یا هردو با هر جسم ثابت یا متحرک خارجی و همچنین پرت شدن کالا از وسیله حمل در زمان حمل و نقل می باشد که منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه گردد به طوری که آثار حادثه و مورد بیمه خسارت دیده قابل رویت باشد )

2-بیمه حمل داخلی کالا با خطرات تکمیلی :

 • آتش سوزی
 • حادثه وارده به وسیله نقلیه حامل کالا
 •  آسیب دیدگی و خسارت ناشی از کالای مجاور کالای مورد بیمه
 • سرقت کلی با وسیله حمل
 • تخلیه و بارگیری
 • عدم تحویل
 • آبدیدگی
 • شکست
 • سیل
 • ریزش
 • زلزله
 • صاعقه
 • آتش فشان

(توضیح اینکه بیمه گذار بنا به نوع کالا و خطرات محتمل تهدید کننده کالا میتواند یک یا چند و یا همه خطرات تکمیلی را از بیمه گر درخواست نماید ، بدیهی است پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد بیمه گذار از اختیارات بیمه گر خواهد بود .)

استثنائات بیمه حمل داخلی کالا کدامند ؟

 • هرگونه خسارتی که منشاء آن غیر از خطرات بیمه شده باشد.
 • خسارات وارد به کالای بیمه شده ناشی از عمد بیمه گزار و عوامل آن.
 • خسارت ناشی از تشعشعات رادیو اکتیو و فعل و انفعالات هسته ای.
 • خسارات ناشی از عیب ذاتی، کسری متعارف.
 • خسارات ناشی از حوادث طبیعی.
 • خسارات ناشی از عدم النفع.
 • حمل کالاهای قاچاق و غیر مجاز.
 • کسر از مبداء یا ارسال کالایی مغایر با اسناد حمل و یا خرید.
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از عدم مهار مناسب محموله.
 • نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای مورد بیمه و خودسوزی کالا.
 • هرگونه خسارت وارد به برچسب و یا ظروف بسته بندی کالای مورد بیمه مگر اینکه کالای مورد بیمه در حین حمل در اثر خطرات بیمه شده نیز خسارت دیده باشد.
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت کالاي مورد بیمه.
 •  تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینهای که علت آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد.
 • جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی ازدو قدرت متخاصم.
 • توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها
 • عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیريهای کارگری، آشوبها یا اغتشاشات داخلی شرکت میکنند.
 • اعتصاب، تعطیلی محل کار، درگیريهای کارگری، آشوب ها و یا اغتشاشات داخلی.
 • هرگونه عمل تروریستی یا اقدام هر شخصی که مستقیماً با هدف براندازی دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسل به زور یا خشونت بر علیه دولت یا ازطرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی یا غیر قانونی تشکیل شده باشد.
 • عمل هر شخص با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی