سوالات متداول

در نوع عمومی بیمه نامه های غیر صنعتی ، کلیه مراکز تجاری از قبیل فروشگاه ها، کارگاه ها ، تعمیر گاه ها ، مراکز تفریحی ، ورزشی و … تحت پوشش قرار می گیرد. گفتنی است که دامنه بیمه نامه های تجاری ، گسترده تر از بیمه نامه های دیگر می باشد.

در این بیمه نامه ، تمامی ریسک های صنعتی ، نظیر کارخانه ها تحت پوشش قرار می گیرند . دارایی ها و اموالی که در یک کارخانه می توان بیمه نمود شامل ساختمانها ، ماشین آلات ، تاسیسات ، موجودی مواد اولیه و ساخته شده ، ابزار آلات و تجهیزات ، اثاثیه ثابت و لوازم اداری و غیره می باشد.

اتش در محدوده كنترل شده مانند كوره هاي ذوب كه بنا به ماهيت داخل آنها هميشه حرارت و آتش وجود دارد و طبق ماده 34 شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي آتش در محدوده كنترل  تحت پوشش نمي باشد مگر اينكه توافقات لازم در زمان صدور بين بيمه گر و بيمه گذار بعمل آمده باشد.

خیر؛ انتخاب شرکت بیمه معتبر و خوش‌نام حق مسلم هر بیمه‌گذاری است، بنابراین در زمان تمدید بیمه شخص ثالث می‌توان با حفظ کلیه تخفیف‌ها شرکت بیمه را تغییر داد.

دامنه جغرافیایی تحت پوشش بیمه شخص ثالث کلیه مناطق داخل مرزهای ایران است و خودروهایی که قصد خروج از ایران را دارند می‌بایست نسبت به خرید کارت سبز یا بیمه شخص ثالث بین‌المللی اقدام نمایند.
ماده 20 ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: رانندگان موظف‌اند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می‌گذرد برگه معاینه فنی را بـه همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مـأموران راهنمـایی و راننـدگی آن را ارائـه نماینـد. مأموران در صورتی مدارك رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلـف از سـوي راننـده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی‌باشد. در صورتی که هیچ‌ یک از مـدارك فـوق بـه همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارائه مدارك، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارك فوق یا شناسنامه یا کارت شناسـایی معتبـر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظف‌اند با اخذ مـدرك مـذکور و ارائـه رسـید بـدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارك و استرداد مدرك اخذ شده نمایند. چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگري باشد بنا به تقاضـاي وي راهنمـایی و راننـدگی مکلـف است پس از وصول مدارك لازم نسبت به ارسال مدرك اخذ شده به راهنمایی و راننـدگی محل موردنظر وي توسط پست رسمی و ظرف مهلت 48 ساعت اقدام نماید.