بیمه

پروژهای زیر بنایی‌، عمرانی، سازه‌های صنعتی و ساختمانی در تمام مراحل ساخت، از شروع پروژه و تمام مدت نصب تجهیزات و ماشین آلات و همچنین در دوره آزمایش و راه اندازی تا تحویل موقت، در معرض خطرات گوناگون و آسیب‌های ناشی از وقوع حادثه و از بین رفتن سرمایه بوده و این احتمال نیز وجود دارد که پیمانکار و عوامل ‌بیمه‌گذار در نتیجه سهل انگاری یا خطاهای انسانی باعث زیان‌هایی نیز به اشخاص ثالث گردند که قانوناً مسئول شناخته شوند. بیمه‌های مهندسی جزو بیمه‌های اموال بوده و همانطور که از نامش پیداست، برای تحت پوشش بیمه قرار دادن فعالیت مهندسین در رشته‌های گوناگون می‌باشد.

انواع بیمه های مهندسی :

  1. بیمه تمام خطر پیمانکاران ( C.A.R )

  2. بیمه تمام خطر نصب ( E.A.R)

  3. بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری (C.P.M)

  4. بیمه سازه های تکمیل شده  (C.E.C.R)

  5. بیمه فساد کالا در سردخانه  D.O.S))

  6.  بیمه تجهیزات الکترونیک  (E.E)

  7. بیمه شکست ماشین آلات  (M.B)

  8. بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات (M.L.O.P)

  9. بیمه بویلر و مخازن تحت فشار( B.P.V)