بیمه

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

بیمه مسئولیت پزشکان

حوادث و اتفاقات در محیط کار و در حین انجام کار برای کارکنان و کارگران هر نوع فعالیتی ممکن است موجب آسیب و صدمات جانی و بدنی گردد که ناشی از قصور و خطا و غفلت و اشتباه باشد. در چنین مواردی درصد قصوری متوجه مسئولیت کارفرما خواهد بود و با توجه به مشخص شدن درصد قصور، کارفرما مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود و این مسئولیت جبران می‌تواند از طریق بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان برطرف گردد.

مخاطب بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چه کسانی هستند؟

با توجه به اینکه برای کارکنان و کارگران در هر شغلی آسیب و حوادث ناشی از کار اجتناب ناپذیر است، بنابراین بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث به تمامی کارفرمایان با هر نوع فعالیتی توصیه می‌گردد. با توجه به اینکه شغل و نوع فعالیت در تشدید خطر ناشی از کار موثر است شرکت‌های بیمه برای هر چه بهتر پوشش دادن ریسک موضوع کار، جدول طبقه بندی شغلی با توجه به نوع فعالیت در نظر گرفته شده است و حق بیمه و هزینه بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به ریسک گروه شغلی بستگی دارد.

انواع بيمه نامه های اين رشته عبارتند از:

 • بيمه مسئوليت مدنی شركتهای حمل و نقل بين المللی زمينی
 • بيمه مسئوليت مدنی متصديان حمل و نقل داخلي
 • بيمه مسئوليت مدني ناشی از اجرای عمليات ساختمانی يا بيمه مـسئوليت پيمانكـاران ساختمانی
 • بيمه مسئوليت حرفه ای پزشكان
 • بيمه مسئوليت تعميركاران
 • بيمه مسئوليت آتش سوزی
 • بيمه تضمين تعهدات شركتهای حمل و نقل در قبال گمرک ايران
 • بيمه مسئوليت مديريت استخرها و ناجيان غريق در قبال استفاده كنندگان از استخرها
 • بيمه مسئوليت كالای توليد شده
 • بيمه تضمين كالا گارانتی
 • بيمه مسئوليت مدني هتلداران و صاحبان موسسه های خدماتی رفاهي