بیمه

 موضوع بیمه حوادث تأمین سرمایه بیمه در صورت فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی دایم (‌کلی یا جزئی )‌ شخص بیمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از کارافتادگی موقت بر اثر حادثه و جبران هزینه پزشکی و درمان در صورت جرح و صدمه ناشی از حوادث است . بنابراین در بیمه حوادث چهار ریسک می تواند مورد تأمین قرار گیرد که دو ریسک آن (‌فوت و نقص عضو و از کار افتادگی دائم )‌ریسک اصلی بیمه نامه و دو ریسک دیگر ( جرح و از کار افتادگی موقت )‌ریسکهای تبعی یا فرعی به شمار می روند. در بیمه حوادث سرمایه بیمه مربوط به فوت و نقص عضو یا از کار افتادگی دائم به طور مقطوع تعیین می شود و در صورت تحقق خطر یا وقوع حادثه مشمول بیمه ،‌سرمایه مذکور قابل پرداخت است. تعهد بیمه گر برای جبران هزینه های پزشکی و جراحی و بیمارستانی حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه صادر شده است .

پرداخت غرامت فوت و نقص عضو :

بیمه حوادث انفرادی علاوه بر هزینه های پزشکی ناشی از حادثه ، غرامت فوت و نقص عضو ناشی از حوادث را تا سقف پانصد میلیون تومان پرداخت میکند .

پرداخت هزینه پزشکی :

بیمه حوادث انفرادی هزینه های پزشکی ناشی از حوادثی که در طول 24 ساعت برای فرد بیمه شده اتفاق می افتد را پرداخت میکند این حوادث ممکن است در منزل یا محیط کار یا هنگام ورزش کردن و یا در مسافرت و یا هر جای دیگری رخ دهد .

تفاوت بیمه حوادث انفرادی با بیمه تکمیلی :

تفاوت بیمه حوادث انفرادی با بیمه تکمیلی در این نکته است که بیمه تکمیلی هزینه های پزشکی را که منشاء آنها بیماری و حادثه باشد پرداخت میکند اما بیمه حوادث انفرادی فقط هزینه های پزشکی ناشی از حادثه را پرداخت میکند .