از دیدگاه بانک جهانی

تعهد کسب و کار جهت مشارکت و سهیم شدن در توسعه اقتصادی پایدار، از طریق همکاری با کارمندان، خانواده های آنها، جوامع محلی و کل جامعه جهت بهبود کیفیت زندگی به نحوی که هم برای “کسب و کار” و هم برای “توسعه” مناسب و مفید باشد.

از دیدگاه سازمان بین المللی کار

مسئولیت اجتماعی روشی است که شرکت ها با تأثیر عملیات و کارهایشان بر جامعه توجه کرده و اصول و ارزش های مرتبط را، هم در شیوه ها و فرآیندهای داخلی خود و هم در تعامل با سایر بازیگران مورد تأکید قرار میدهند.

از دیدگاه شرکت بیمه پردیس