بیمه

بیمه پالایشگاه نفت و گاز

بیمه مهندسی انرژی
بیمه آلودگی محیط زیست
بیمه تاسیسات پتروشیمی
بیمه انتقال نفت و گاز
بیمه تجهیزات فراساحلی
بیمه تجهیزات زیردریایی
بیمه انواع حفاری چاه
بیمه عدم النفع
بیمه نیروگاه

عملیات کشف، استخراج و توسعه منابع نفت و گاز در خشکی و دریا ( بزرگترین فعالیت اقتصادی در ایران و منطقه خلیج فارس و دریای خزر) مستلزم سرمایه گذاری های کلان و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص داخلی و خارجی و بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات گران و پیچیده است که در معرض ریسک هایی فراتر از کارهای عمرانی و صنعتی قرار دارند.
جهت استخراج نفت، گاز، پالایش آنها و سایر کارخانجات جانبی که در فرایند تولید نفت و گاز احداث می‌شوند بیمه هایی تحت عنوان انرژی طراحی شده است.
خطرات ایجاد شده و خسارات بوجود آمده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی چه در هنگام ساخت و چه در زمان بهره‌برداری توسط بیمه های انرژی بیمه می‌شوند که با توجه به سرمایه مورد تعهد، شرکت بیمه پردیس در بخش های ساحلی و فراساحلی با بهترین شرایط مناسب ترین پوشش های بیمه ای را در بخش انرژی برای بیمه گذاران خود فراهم می کند.
بیمــه هــای نفــت و انــرژی موجود در بازار شامل فعالیــت هــای مختلف در زمینه پــروژه هــای صنایــع هیدوکربــوری را تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد کــه بــه دو نــوع اصلــی تقســیم بنــدی مــی شــود.
خطرات ایجاد شده و خسارات بوجود آمده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی چه در هنگام ساخت و چه در زمان بهره‌برداری توسط بیمه های انرژی بیمه می‌شوند.
بیمــه هــای نفــت و انــرژی موجود در بازار شامل فعالیــت هــای مختلف در زمینه پــروژه هــای صنایــع هیدوکربــوری را تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد کــه بــه دو نــوع اصلــی تقســیم بنــدی مــی شــود.