اصول كلی قرارداد بيمه‌ بدنه‌ و بیمه مسئولیت هواپیما :

 • نوع‌ هواپيمايی كه‌ بيمه‌ می‌شود.

 • خصوصيات‌، دانش‌ فنی و ساعت‌ پرواز خلبان‌.

 • موقعيت‌ جغرافيايی كه‌ هواپيما در آن‌ مناطق‌ تردد می‌كند.

 • کاربری و اهدافی كه‌ هواپيما برای انجام‌ آن‌ به‌ كار می‌رود.

کاربری هواپيماها:

 • پرواز در خطوط هواپيمايی مجاز و به‌ منظور فعاليت‌ تجاری.

 • به‌ عنوان‌ هواپيماهای شخصی و برای مصارف‌ كاری و تفريحی.

 • كاربرد در مصارف‌ علمی و تحقيقاتی و عكسبرداری.

 • كاربرد برای مصارف‌ كشاورزی.

 • كاربرد برای مصارف‌ صنعتی.

پوشش‌های بدنه‌ بیمه هواپیما :

بیمه بدنه هواپیما دربردارنده پوشش خسارت‌‌های متداول مانند آتش‌ سوزی، دزدی، طوفان‌ و خسارت‌‌های زمينی (تصادف‌ غير از مواقع‌ پرواز) ‌است‌. این نوع بيمه‌ به‌ صورت‌ تمام‌ خطر است‌ و به‌ اشكال‌ زير ارائه‌ می‌شود:

تمام خسارت‌‌ها و فقدان‌ فيزيكی هواپيما هنگامی كه‌ در فرودگاه‌ (زمين‌) قرار دارد و از نيروی محركه‌ خود برای ‌حركت‌ و جابجايی استفاده‌ نمی كند، تحت‌ پوشش‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌ قرار می‌گيرد.
تمام خسارت‌‌ها و فقدان‌ فيزيكی هواپيما در روی زمين‌ حتی خسارت‌‌های زمان‌ جابجايی هواپيما (Taxiing) تحت‌ پوشش‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌ قرار می‌گيرد.
تمام خسارت‌‌ها و فقدان‌ ناشی از حركت‌، توقف‌ و يا جابجايی هواپيما بر روی زمين‌ و در زمان‌ پرواز، تحت‌ پوشش‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌ قرار می‌گيرد.

خسارت‌های خارج‌ از تعهد بیمه هواپیما

موارد استثناء شده‌ی بيمه‌ بدنه، در بيمه‌ نامه‌‌های صادره‌ تا حدودی با يكديگر متفاوت‌ است‌؛ اما جنبه‌ عمومی كه‌ در تمام‌ بيمه ‌نامه‌ها يافت‌ می‌شود به‌ شرح‌ زير است‌:

 • در صورتی که هواپيما برای ‌مصارف‌ غير قانونی و با اطلاع و رضايت‌ بيمه‌گذار به‌ كار گرفته‌ شود.
 • زمانی كه‌ هواپيما در خارج‌ از محدوده‌ جغرافيايی قید شده در بيمه‌ نامه‌ فعاليت‌ كند.
 • در صورتی که‌ از هواپيما برای مصارفی غير از آنچه‌ در بيمه ‌نامه‌ قيد شده‌، استفاده شود‌.
 • هدايت‌ هواپيما توسط فرد ديگری غير از خلبان‌ آن‌، مگر در مواردی كه‌ عمل‌ جابجايی (Taxiing) انجام‌ می‌شود.
 • هنگامی كه‌ شرايط قابليت‌ پرواز هواپيما و يا اعتبار گواهينامه‌ خلبانی خلبان‌ نقض‌ شده،‌ اما پرواز انجام‌ شده‌ است‌.
 • در صورتی كه‌ هواپيما در زمان پرواز بعضی از قوانين‌ و مقررات‌ هواپيمايی كشوری را با موافقت‌ بيمه ‌گذار، نقض‌ كرده‌ باشد.
 • خسارت‌های ناشی از كهنگی و فساد لاستيک‌های هواپيما، مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه نامه شرایط دیگری درج شده باشد.
 • خسارت‌‌های ناشی از تغيير و تبديل‌ هواپيما.
 • جنگ‌، اعتصاب‌، شورش‌ و بلوا.
 • خسارت‌‌های ناشی از عدم‌ استفاده‌ از هواپیما.