بیمه

بیمه نیروگاه

بیمه مهندسی انرژی
بیمه آلودگی محیط زیست
بیمه تاسیسات پتروشیمی
بیمه پالایشگاه نفت و گاز
بیمه انتقال نفت و گاز
بیمه تجهیزات فراساحلی
بیمه تجهیزات زیردریایی
بیمه انواع حفاری چاه
بیمه عدم النفع

در حال حاضر بیشترین میزان تولید انرژی در جهان از سوزاندن سوختهای فسیلی تولید می شود. منابع سوختهای فسیلی در جهان محدود بوده و پس از مصرف قابلیت جایگزینی ندارند. این در حالیست که آب، باد و خورشید منابع نامحدودی هستند که چنانچه از آنها برای تولید انرژی استفاده شود همواره در دسترس بوده و می توان از آنها در جهت تولید انرژی سود برد. هریک از این منابع نیازمند تکنولوژی هایی جهت استحصال انرژی هستند. تبدیل انرژی جنبشی یا حرارتی به انرژی الکتریکی، اساس کلیه این تکنولوژی ها است. در سالهای اخیر رونداستفاده از انرژی های تجدید پذیر در جهان افزایش یافته است.

گستره وسیع کشورمان و تابش نور خورشید،ایران را در زمره یکی از کشورهای دارای پتانسیل مناسب برای تولید برق از این منبع قرار می دهد. در عین حال، نیروگاه‌های برقابی کوچک قابلیت آن را دارند تا در مسیر رودخانه های کوچک، آبشارها و مسیرهای انتقال آب احداث شده و از برق آنها در محدوده محلی و ملی مورد استفاده قرارگیرد. این نیروگاه ها بدون مصرف آب و صرفا با استفاده از پتانسیل اختلاف ارتفاع یا سرعت جریان آب ، برق تولید می کنند.

اما آنچه که در این میان اهمیت دارد محدودیتهای سرمایه ای موجود برای گسترش هر یک از انواع انرژی های تجدید پذیر است. این امر، سیاستگذاران را ناگزیر می سازد تا در شرایط برابر توسعه هریک ازاین تکنولوژیها، با توجه به مسائل فنی و اقتصادی، اولویت هر یک آنها را مشخص سازند.