بیمه

بیمه سرمایه گذاری دریایی و خشکی

بیمه آلودگی محیط زیست
بیمه تاسیسات پتروشیمی
بیمه پالایشگاه نفت و گاز
بیمه انتقال نفت و گاز
بیمه تجهیزات فراساحلی
بیمه تجهیزات زیردریایی
بیمه انواع حفاری چاه
بیمه عدم النفع
بیمه نیروگاه

عملیات کشف، استخراج و توسعه منابع نفت و گاز در خشکی و دریا (بزرگترین فعالیت اقتصادی در ایران و منطقه خلیج فارس و دریای خزر) مستلزم سرمایه گذاری های کلان و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص داخلی و خارجی و بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات گران و پیچیده است که در معرض ریسک هایی فراتر از از کارهای عمرانی و صنعتی قرار دارند.

شرکت بیمه پردیس ریسک شرکتهای فعال در بخش انرژی از جمله سکوهای نفتی، پالایشگاههای نفت و گاز واحدهای پتروشیمی، حمل اموال و تجهیزات مقاطعه کاری، طراحی و نصب، حریق، زیان ناشی از توقف عملیات و ریسکهای مرتبط با کارکنان داخلی و خارجی آنان را تحت پوشش قرار می دهد.
شرکت بیمه پردیس با استفاده از طرح های شرکتهای بیمه ای معتبر در سطح جهان و در قالب بیمه نامه های استاندارد شرکتهای بیمه اتکایی برای فعالیت های بخش انرژی با بهترین شرایط مناسب ترین پوششهای بیمه ای را در بخش انرژی برای بیمه گذاران خود فراهم می کند .