بیمه
این نوع بیمه، میان گروه ها و انجمن ها و شرکت ها رواج دارد؛ به نحوی که تشکل های کارگری، شرکت‌های تجاری و ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی از متداول ترین طرف های عقد بیمه درمان گروهی اند. مزایای گسترده بیمه گروهی به خصوص پرداخت حق بیمه نازل تر، سبب گرایش و تمایل روز افزون به انعقاد این نوع بیمه شده است.
با توجه‌ به‌ اینکه‌ انسان همواره‌ در معرض‌ خطر انواع‌ مختلف‌ بیماری‌ها بوده‌ و هست‌، به ناچار برای معالجه‌ بیماری و بهبودی، متقبل‌ هزینه‌‌های سنگین‌ پزشکی، دارو، عمل‌ها‌ی جراحی و مخارج‌ بیمارستان‌ می‌شود. به‌ منظور کمک‌ در پرداخت چنین‌ هزینه‌هایی، بیمه‌های درمانی طراحی و به متقاضیان ارائه می‌گردند.

گروه بیمه شدگان :

کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی بیمه گذار به عنوان بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل آنان می توانند تحت پوشش قرار گیرند مشروط به اینکه حداقل 50 درصد کارکنان بیمه گذار بصورت همزمان تحت پوشش قرار گیرند.