بیمه

بیمه جنگ و شورش

بیمه فساد کالا در سرد خانه
بیمه تجهیزات الکترونیکی
بیمه آتش سوزی صنعتی
بیمه دام و طیور
بیمه اصناف

امنیت و آرامش مهمترین عامل توسعه هر کشوری است، فقدان امنیت باعث فرار سرمایه ها و عدم سرمایه گذاری میشود. افزایش بیکاری و فقر در جامعه نتیجه قطعی کاهش سرمایه گذاری است. یکی از نگرانی ها و دغدغه های همیشگی صاحبان سرمایه هیجان ها و رفتارهای کنترل نشده افراد در اعتصاب و شورش و اغتشاش هایی است که گاهی در جوامع مختلف رخ میدهد.

اعتصاب ،شورش و اغتشاش در بند یک از ماده 30 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی جزو استثنائات این بیمه نامه قرار گرفته است لیکن بیمه گذاران میتوانند در صورت موافقت شرکت بیمه با پرداخت حق بیمه مربوطه نسبت به خرید کلوز srcc اقدام کنند. کلمه SRCC، مخفف کلمات Strikes, Riots and Civil Commotion است. که معنی اعتصاب و شورش و سرکوب مدنی (آشوب داخلی) را می‌دهد.

تعهدات کلوز :

به موجب این کلوز و ضمن رعایت مقررات، شرایط و استثنائات مندرج در بیمه نامه با ضمائم آن و مشروط بر اینکه بیمه گذار حق بیمه مورد توافق را پرداخت کرده باشد از بین رفتن موارد بیمه شده یا خسارات وارد به آنها در صورتیکه مستقیماً از اعتصاب،شورش و اغتشاش ناشی شده باشد به شرح زیر دارای پوشش بیمه ای می باشد.
1- عمل ارتکابی از ناحیه هر شخصی که با مشارکت اشخاص دیگر در عملیاتی که به نظم عمومی لطمه می زند، شرکت می نماید (خواه در ارتباط با اعتصاب و یا تعطیلی کارخانه از سوی کارفرما، باشد یا نباشد).
2- اقداماتی که از طرف مقامات قانونی به منظور پایان دادن و یا تلاش در جهت پایان دادن به این قبیل عملیات یا تخفیف نتایج آن انجام شود.
3- اقدامات عمدی و مقاومت اعتصاب کنندگان و کارگرانی که از ورود آنها به کارخانه جلوگیری شده است.
4- اقداماتی که از طرف مقامات قانونی به منظور پیشگیری یا کوشش به پیشگیری این قبیل اعمال یا تخفیف نتایج آن صورت می گیرد.

استثنائات کلوز :
موارد زیر از تعهدات این کلوز خارج است :

1- تلف یا آسیب ناشی از توقف كلی و جزئی فعالیت و یا به تعویق افتادن عدم النفع و یا هر گونه موارد در حال ساخت.
2- تلف و یا آسیب هایی كه ناشی از سلب مالكیت موقت و یا دائمی به دلیل توقف، مصادره و یا ضبط توسط نیروهای قانونی ایجاد شده باشد.
3- تلف و یا آسیبی كه ناشی از سلب مالكیت دائمی و یا موقت ساختمان بدلیل تصرف غیر قانونی آن بوسیله افراد دیگر صورت پذیرفته باشد .مشروط بر اینكه مسئولیت بیمه گر علیرغم بند 2 و 3 فوق در قبال خسارت فیزیكی وارد به اموال بیمه شده قبل از سلب مالكیت یا در حین سلب مالكیت موقت منتفی نگردیده باشد.
4- این بیمه نامه تلف و یا آسیب مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از حوادث زیر را پوشش نمیدهد.
الف- جنگ، حمله، اقدامات دشمنان خارجی، خصومت و یا عملیات مشابه جنگی و ( چه جنگ اعلام شده یا اعلام نشده ) جنگ داخلی .
ب- شورش و آشوب داخلی كه شكل قیام عمومی را داشته باشد و یا حالتهای مشابه آن، كودتای نظامی، شورش، طغیان، انقلاب كه توسط نیروهای انتظامی و یا متجاوز انجام پذیرفته باشد.
ج- اقدامات هر فرد به نمایندگی از طرف هر سازمانی كه هدفش براندازی حكومت DE JURE و یا DE FACTO ازطریق اعمال زور و فشار و ترور باشد.
در صورتیكه بیمه گر در هر اقامه دعوای قانونی و یا دادخواست با اتكاء به این شروط استناد نماید كه در رابطه با تلف و آسیب وارده دارای تعهد نمیباشد، اثبات مسئولیت و اینكه تلف و آسیب وارده دارای پوشش بیمه است بر عهده بیمه گذار است.

شرط فسخ کلوز

این پوشش در هر زمان توسط بیمه گر قابل فسخ است مشروط بر اینکه اعلامیه فسخ با پست سفارشی به آخرین آدرس بیمه گذار ارسال گردیده باشد. از زمان ارسال اطلاعیه فسخ، بیمه نامه بیشتر از 7 روز دارای پوشش بیمه ای نبوده و بیمه گر موظف به بازپرداخت حق بیمه بصورت روزشمار برای مدت منقضی نشده می باشد.