بیمه

بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه ریسک های تکمیل شده
بیمه ماشین آلات پیمانکاران
بیمه تمام خطر پیمانکاران
بیمه تمام خطر نصب
بیمه جامع پروژه

امروزه با گسترش فعالیت های صنعتی ، عمرانی و طرح های ساختمانی و افزایش احتمال خطرات، نیاز به پوشش بیمه ای احساس می شود.در این راستا بیمه های مهندسی از جمله رشته های مورد توجه صاحبان صنایع و سرمایه در بازارهای جهانی محسوب می شود  .که با توجه به کاربردهای گوناگون آن از تنوع زیادی برخوردار هستند.بیمه های مهندسی اصولاً خسارت فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی را در طول مدت بیمه جبران می نماید.

بیمه مهندسی به دو دسته کلی تقسیم می شود :

  1.بيمه‌نامه‌های دوره عمليات ساخت و نصب که خود شامل موارد زیر می باشد :

 2. بيمه‌نامه‌های دوره بهره‌ برداری که خود شامل موارد زیر می باشد :

  • بیمه ماشین آلات ساختمانی و راهسازی
  • بیمه شکست ماشین آلات
  • بيمه تمام خطر تجهیزات الکترونیکی
  • بیمه فساد کالا در سردخانه
  • بیمه سازه تکمیل شده در حال بهره‌برداری
  • بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان یا تضمین کیفیت ساختمان
  • بیمه نامه تضمین کیفیت محصول
  • بیمه نامه های دوره ساخت