بیمه

بیمه تجهیزات زیردریایی

بیمه مهندسی انرژی
بیمه آلودگی محیط زیست
بیمه تاسیسات پتروشیمی
بیمه پالایشگاه نفت و گاز
بیمه انتقال نفت و گاز
بیمه تجهیزات فراساحلی
بیمه انواع حفاری چاه
بیمه عدم النفع
بیمه نیروگاه

 بیمه نامه پروژه ساخت وساز

بر اساس شرایط، اصطلاحات، واژه ها و استثنائات موجود در این متن، این بیمه نامه پوشش خسارات فیزیکی معین و مسئولیت های ایجاد شده توسط بیمه گذار را پوشش می دهد. بخش یک بیمه نامه : خسارت های فیزیکی و بخش دوم: مسئولیت مدنی که دو بخش مجزا از یکدیگر هستند، ولی با این شرط که گستره پوشش بیمه ای و متن شرایط عمومی موجود در ذیل برای هر دو بخش یک و دو بیمه نامه اعمال می گردد.
خواهشمند است کل متن بیمه نامه را مورد بازبینی و مطالعه قرار داده و در مورد پوشش بیمه ای ارائه شده در این بیمه نامه با نماینده بیمه، کارگزار و دیگر نمایندگان مذاکره کنید.

گستره پوشش (اعمال شده به بخش های یک و دو بیمه نامه)

بر اساس توافقات بیمه ای، اصطلاحات به کار رفته، شرایط و استثنائات، این بیمه نامه شرح کار پروژه مندرج در ردیف دوم جدول مشخصات بیمه نامه (که از این پس “پروژه” نامیده می شود) همراه با مقادیر مورد بیمه را تحت پوشش قرار می دهد. شرح کار (فعالیتهای تحت پوشش) عبارتند از: تهیه اقلام و اشیاء مورد نصب، ساخت، نصب، تخلیه و بارگیری، حمل زمینی، هوایی و دریایی ( شامل اعلان در بندر یا انبار چنانچه مورد نیاز باشد) انبار کردن، یدک کشی، اتصال قطعات به یکدیگر،نصب، مغروق سازی در دریا، اتصال اجزای سکو به یکدیگر، عملیات اتصال لوله ها به یکدیگر، آزمایش و راه اندازی، اموال مجاور، عملیات اولیه و نگهداری، مطالعات پروژه، طراحی و مهندسی، مدیریت پروژه، آزمایش و امتحان، لوله گذاری در بستر دریا، کانال کشی، و راه اندازی. شرح کار مورد بیمه می تواند شامل نتایج (ادامه) عملیات حفاری باشد به شرط اینکه به بیمه گران اعلام و مورد موافقت قرار گرفته باشد.
این بیمه نامه برای هر یک از کارفرمایان مورد بیمه حکم یک بیمه نامه جداگانه را دارد بدون اینکه حدود تعهدات بیمه گران را مورد افزایش قرار دهد.