بیمه

بیمه آلودگی محیط زیست

بیمه مهندسی انرژی
بیمه تاسیسات پتروشیمی
بیمه پالایشگاه نفت و گاز
بیمه انتقال نفت و گاز
بیمه تجهیزات فراساحلی
بیمه تجهیزات زیردریایی
بیمه انواع حفاری چاه
بیمه عدم النفع
بیمه نیروگاه

مراحل مختلف عملیات بالا دستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز در رابطه با محیط زیست ریسک های گوناگونی را تولید میکند که میتواند باعث آلودگی و ایجاد خسارت های زیست محیطی شود. خسارت های زیست محیطی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار هستند که شناسایی، ارزیابی و جبران آن ها را دشوار می سازد. در کشورهایی که به موجب مقررات موجود در قوانین نفت، محیط زیست و کنوانسیون های پذیرفته شده شان، آلوده کنندگان به صورت محض مسئول جبران طیف وسیعی از خسارات وارده بر محیط زیست –از قبیل خسارات وارده بر اشخاص، اموال، تجارت ایشان و خسارات وارده بر آب ، خاک و سایر منابع طبیعی – در نظر گرفته شده اند، زمینه برای ورود صنعت بیمه در این عرصه مهیا شده است؛ به گونه ای که امروزه بیمه های زیست محیطی متعددی همچون بیمه مسئولیت مکان معین، بیمه مسئولیت زیست محیطی، بیمه فعالیت، بیمه مخازن و غیره توسط صندوق های بیمه ای و یا شرکت های بیمه انفرادی برای پوشش مسئولیت های زیست محیطی آلوده کننده گان بالقوه عرضه میشود.